ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องอบไอน้ำยิ่งยวดกับเครื่องอบไอน้ำทั่วไป